Regulamin Programu "Bonjour Chantelle"

W dniu 1 maja 2021 r. uległ zmianie adres siedziby Organizatora Programu. Zmiana w tym zakresie została uwzględniona w Regulaminie Programu Bonjour Chantelle, w Roz. 1 „Definicje”: pkt. 1.2.

Opublikowano w dn. 01.05.2021 r.
 1. Definicje

  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Program - program lojalnościowy „Bonjour Chantelle”, adresowany do konsumentów Sklepów Franczyzowych Chantelle na zasadach określonych w Regulaminie („Regulamin”)
  2. Organizator Programu - VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław, zar. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. pod nr KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207. Organizator działa na zlecenie CHANTELLE Polska Sp. z o.o.
  3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie oraz dopuszczona do udziału w Programie przez Organizatora.
  4. Sklep Franczyzowy - sklep partnerski Chantelle na terytorium RP, objęty Programem. Lista sklepów partnerskich Chantelle znajduje się na Stronie Internetowej Programu.
  5. Formularz Zgłoszeniowy - deklaracja przystąpienia, dokument poświadczający wolę przystąpienia do Programu oraz zapoznanie się z Regulaminem Programu.
  6. Materiały Informacyjne Programu - materiały drukowane i elektroniczne, w szczególności Strona Internetowa Programu oraz komunikaty SMS i e-mail, dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
  7. Strona Internetowa Programu - serwis internetowy pod adresem www.chantelle.pl, zawierający opis zasad Programu, promocje i aktualności, Regulamin Programu.
  8. Konto - indywidualne konto Uczestnika w Programie, na które naliczane są Punkty i inne korzyści określone niniejszym Regulaminem. Każde Konto posiada unikalny numer („Twój numer ID”), którym Uczestnik może posługiwać się jako dana identyfikująca należące do niego Konto. Uczestnik otrzymuje dostęp do swojego Konta na Stronie Internetowej Programu, na którym wyświetlane są informacje dotyczące Punktów i dostępnych przywilejów w Programie.
  9. Karta Bonjour Chantelle - plastikowa karta z unikalnym kodem kreskowym i numerem Konta, wydawana Uczestnikowi podczas rejestracji w Sklepie Franczyzowym do końca maja 2018 r.
  10. Punkty - punkty gromadzone przez Uczestnika za nabywanie towarów w Sklepach Franczyzowych z aktywnym Kontem Bonjour Chantelle. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Program skierowany jest do klientów dokonujących zakupów towarów w Sklepach Franczyzowych Chantelle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Celem Programu jest promocja Sklepów Franczyzowych Chantelle i ich Produktów, dotarcie z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznych zakupów.
  3. Program nagradza Uczestników w formie Punktów, gromadzonych na Koncie Bonjour Chantelle i podlegających wymianie na bony rabatowe do wykorzystania w określonym na Koncie Uczestnika czasie oraz na inne korzyści wymienione w niniejszym Regulaminie w Sklepach Franczyzowych.
  4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Program określony niniejszym Regulaminem jest realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Program rozpoczyna się od 19 listopada 2014 i trwa do odwołania przez Organizatora.
 3. Przystąpienie do programu
  1. Każdy konsument, który dokona zakupu na dowolna kwotę w Sklepie Franczyzowym, ma prawo do założenia Konta Bonjour Chantelle i naliczenia Punktów. Aktualna lista Sklepów Franczyzowych znajduje się na Stronie Internetowej Programu.
  2. Konto Bonjour Chantelle będzie ważne po jego aktywacji. Aktywacja Konta odbywa się w Sklepie Franczyzowym Chantelle poprzez osobiste wypełnienie papierowego Formularza Zgłoszeniowego i podpisanie go, zapoznanie się z Regulaminem Programu oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i zaakceptowanie ich postanowień. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i powinien zawierać wszystkie wymagane dane.
  3. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem swoich danych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego, w szczególności w przypadku niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia danych, braku podpisu Uczestnika lub ponownego ubiegania się o status Uczestnika pomimo wcześniejszego wykluczenia go z Programu.
 4. Punkty i przywileje w Programie
  1. Punkty w Programie przyznawane są Uczestnikowi za zakupione towary objęte Programem w Sklepach Franczyzowych i są gromadzone automatycznie na Koncie Uczestnika.
  2. Za każde wydane 2 zł Uczestnikowi naliczany jest 1 punkt, bez względu na rodzaj środka płatności (gotówka, karta).
  3. Po zebraniu na koncie Uczestnika 500 pkt. Uczestnik Programu otrzyma bon rabatowy o wartości 50 zł ważny przez 6 miesięcy od daty wydania. Wydanie Uczestnikowi kuponu rabatowego zgodnie powoduje odjęcie 500 pkt. z konta Uczestnika.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania Uczestnikom dodatkowych punktów promocyjnych i rabatów, w szczególności z tytułu zakupu określonych towarów, wartości zakupu, prezentów urodzinowych, itp. Informacja na temat punktów promocyjnych będzie podawana każdorazowo przez Organizatora w Materiałach Programu, wraz z określeniem zasad promocji.
  5. Punkty zostaną naliczone na Konto Uczestnika po podaniu przez niego unikalnego numeru Konta („Twój numer ID”) lub okazaniu Karty Bonjour Chantelle podczas dokonywanej transakcji w Sklepie Franczyzowym.
  6. Każdy Uczestnik może mieć wyłącznie jedno Konto w Programie. Prawo do korzystania z Konta i wymiany Punktów na kupony rabatowe przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
  7. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być przenoszone, ani zbywane pomiędzy kontami innych Uczestników, nie można ich odstępować osobom trzecim, nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Kupony rabatowe są ważne wyłącznie dla Uczestników aktywnego Konta Bonjour Chantelle. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie w Sklepach Franczyzowych na terenie RP.
  9. Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą, ani z innymi promocjami i rabatami.
  10. Punkty otrzymywane przez Uczestnika programu są ważne przez 18 miesięcy, a po tym okresie są automatycznie kasowane, co oznacza ich utratę. Jeżeli po skasowaniu Punktów Uczestnik dokona ponownych zakupów w Sklepach Franczyzowych, nowe Punkty będą ponownie naliczane.
  11. W przypadku ważnych przyczyn technicznych Punkty będą naliczone w ciągu 3 dni roboczych od dnia sfinalizowania płatności.
  12. W przypadku wymiany towaru Punkty naliczone za jego zakup zostaną automatycznie anulowane, a nowe Punkty zostaną naliczone na podstawie wartości nowego zakupu. Uczestnik Programu zobowiązany jest do podania unikalnego numeru Konta („Twój numer ID”) lub okazania Karty Bonjour Chantelle, lub podania personelowi sklepu bezpośrednio przed dokonaniem wymiany innych podstawowych danych potrzebnych do identyfikacji Uczestnika w systemie.
 5. Karta Uczestnika
  1. Karta jest własnością Organizatora i nie może być odstąpiona przez Uczestnika osobom trzecim.
  2. Karty nie są kartami płatniczymi, kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
  3. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku niezawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
  4. Organizator lub pracownik Sklepu Franczyzowego może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Bonjour Chantelle lub unikalnym numerem Konta („Twój numer ID”) o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą lub unikalnym numerem Konta („Twój numer ID”).
  5. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, Organizator nie jest zobowiązany do wydania nowej Karty. W takich przypadkach akceptowalną formą rejestrowania korzyści w Programie na Koncie Uczestnika pozostaje podanie unikalnego numeru Konta („Twój numer ID”) lub innych, identyfikujących Konto danych osobowych.
  6. Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem oraz w przypadku własnej rezygnacji z tej formy identyfikowania Kont Uczestników.
 6. Utrata statusu Uczestnika Programu
  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
  2. Organizator może wykluczyć Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu, dostarczył nieprawdziwe dane, podał się za inną osobę lub zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika, co skutkuje unieważnieniem wszystkich zgromadzonych Punktów. Wykluczenie Uczestnika nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.
 7. Zmiany Regulaminu, czasu trwania bądź zasad Programu
  1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian Regulaminu w każdym momencie trwania Programu. w takim przypadku Organizator udostępni nowy Regulamin w Sklepach Franczyzowych oraz na stronie www.chantelle.pl.
  2. Użycie przez Uczestnika podczas transakcji dokonywanej w Sklepie Franczyzowym Konta Bonjour Chantelle po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu. Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Uczestnikom z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub Komunikatów SMS bądź e-mail wysyłanych do Uczestników Programu.
  4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zastrzega, iż wymiana Punktów na Kupony lub inne korzyści dostępne na podstawie Regulaminu, będzie możliwa wyłącznie w terminie określonym w zawiadomieniu.
 8. Dane osobowe
  1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Chantelle Polska Sp. z o.o. z siedzibą od 2 grudnia 2020 r. w (03-713) Warszawie, przy ul. Wrzesińska 12/26 (również adres do korespondencji), e-mail: biuro.polska@groupechantelle.com (dalej: Chantelle Polska). Informujemy, że ustanowiliśmy specjalny punkt kontaktowy ds. ochrony danych osobowych pod e-mailem: dane-osobowe.polska@groupechantelle.com
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu „Bonjour Chantelle” i/lub w celu przekazywania Państwu informacji marketingowych dotyczących produktów grupy Chantelle, w zależności od udzielonej zgody, do czasu cofnięcia danej zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia programu „Bonjour Chantelle”. Po tym czasie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes dane osobowe będą archiwizowane przez okres 10 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (nie będziemy z nich jednak w jakikolwiek inny sposób korzystać).
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (lub zgody), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).
  4. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne (nie jest podyktowane obowiązkiem ustawowym), jednak nie podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu (minimalne dane identyfikująco-kontaktowe) z racjonalnych względów uniemożliwi Państwu udział w programie „Bonjour Chantelle”.
  5. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj.:

   - podmiotom organizującym i przeprowadzającym na nasze zlecenie program „Bonjour Chantelle”;
   - w zakresie zgody na informacje marketingowe dotyczących produktów grupy Chantelle – agencjom reklamowym;
   - podmiotom obsługującym nasze systemy IT lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
   - podmiotom z grupy kapitałowej Chantelle wspomagających nas w ww. działaniach.

  6. Przysługuje Państwu m. in. prawo (i) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych, (ii) do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, (iii) do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem, (v) do zażądania umożliwienia przenoszenia danych, (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane Państwa dane osobowe oraz (vii) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Postanowienia końcowe i reklamacje
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym w sposób wiążący zasady i organizację Programu. Inne Materiały mają charakter reklamowo-promocyjny.
  2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem Stron Internetowych Programu. Zgłaszając reklamację, Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji i wskazać swoje oczekiwania w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
  3. Reklamacja dotycząca Programu może zostać złożona w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności reklamacji. Postępowanie reklamacyjne trwa nie dłużej niż 14 dni od chwili otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie, w szczególności za wadliwe działanie poczty, systemów informatycznych oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku Materiałów.
  5. Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych Punktów oraz Kuponów Rabatowych.
  6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi Programu dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

Zaloguj się i sprawdź Twoje korzyści...

 
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje o aktualnych promocjach, nowościach oraz wyprzedażach w butikach Chantelle.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje o aktualnych promocjach, nowościach oraz wyprzedażach w butikach Chantelle.

Zapisz się do newslettera